Všeobecné obchodní podmínky

Appnow.io je webová platforma a služba, která je vlastněna a provozována společností AppNow.io s.r.o., IČ: 02769875, se sídlem Rybářská 814/30, Brno 603 00, Česká republika (dále jen „nás/nám/námi“ nebo „my“ nebo „náš/naše/naši/našim/našich“), přečtěte si pečlivě tyto Podmínky poskytování služby (dále jen „podmínky“).

Platforma a Služba je nevýhradní licencí k softwaru jako službě (software-as-a-service – SaaS) která je níže popsána v odstavci “Definice” a „Popis“ uvedeném v těchto podmínkách.

POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK APPNOW.IO (VČETNĚ JEJICH OBSAHU) A/NEBO PRODUKTŮ A/NEBO PLATFORMY A/NEBO SLUŽEB APPNOW.IO A/NEBO KONCOVÝCH APLIKACÍ SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI, JAKOŽ I S JAKÝMIKOLI DODATKY A REVIZEMI A ZMĚNAMI TĚCHTO PODMÍNEK. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEBO JIMI NECHCETE BÝT VÁZÁNI, NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY, PRODUKTY, PLATFORMU NEBO SLUŽBY APPNOW.IO.
Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele platformy a/nebo služby a/nebo aplikací a ostatní, kteří mají přístup ke službě nebo platformě nebo ji využívají nebo mají přístup či používají aplikace vytvořené v rámci platformy nebo provozované v rámci služby.
Společnost AppNow.io s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky včetně ceníku podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny ve statu quo. Nejnovější aktualizovaná verze této smlouvy je k dispozici na webových stránkách „appnow.io“. Společnost AppNow.io s.r.o. se zavazuje oznámit uživatelům změnu těchto podmínek formou e-mailu, a to alespoň 10 dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze podmínek.
Uživatel má právo změnu podmínek odmítnout, a to zasláním výpovědi na adresu support@appnow.io. Neodmítne-li uživatel změny podmínek, které mu byly řádně oznámeny, řídí se vztah ze smlouvy novou verzí podmínek. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.

1. Definice

  1. 1.1 V této Smlouvě termín „Platforma“ znamená vývojová platforma AppNow.io, která je přístupná na internetové adrese https://appnow.io.
  2. 1.2 V této Smlouvě termín „Služba“ znamená běh jednotlivých instancí koncových aplikací na platformě AppNow.io.
  3. 1.3 V této smlouvě termín „Metadata“ znamená souhrn programového kódu, nastavení a případných externích závislostí (obrázky, externí programové knihovny apod) které tvoří aplikaci.
  4. 1.4 V této Smlouvě termín „Aplikace“ znamená koncový program/aplikaci definována metadaty.
  5. 1.5 V této Smlouvě termín „Uživatel“ znamená uživatel služby a/nebo platformy appnow.io.
  6. 1.6 V této Smlouvě termín „Koncový Uživatel“ znamená uživatel aplikace postavené nad platformou a/nebo provozované v rámci služby appnow.io.
  7. 1.7 V této Smlouvě termín „Marketplace“ znamená stránku s dostupnými koncovými aplikacemi.

2. Popis

2.1 Appnow.io je platforma pro tvorbu low-code business aplikací pomocí které si uživatel může vytvořit koncové programy/aplikace. Low-code platforma znamená že appnow.io poskytne uživatelské prostředí, komponenty, moduly, funkce, šablony a elementy které uživateli vygenerují část programového kódu, namísto ručního psaní kompletního programového kódu uživatelem. Dostupné funkce, komponenty, moduly, šablony nebo elementy se mohou lišit na základě vašeho balíčku; popis jednotlivých balíčku a cen je na adrese https://appnow.io/pricing.

2.2. Appnow.io je služba která umožňuje běh instancí programů/aplikací, jejich nastavení a nastavení přístupu pro koncové uživatele aplikací. Služba je dostupná v prostředí appnow.io (cloud) nebo v prostředí uživatele (on-premis). Nastavení služeb se provádí přes internetový portál Platformy. Dostupné funkce a konfigurace se mohou lišit na základě vašeho balíčku; popis jednotlivých balíčku a cen je na adrese https://appnow.io/pricing.

2.3 V rámci appnow.io marketplace stránky mohou uživatelé platformy koupit nebo zdarma nainstalovat dostupné aplikace, nebo zde mohou za úplatu nebo zdarma nabízet své aplikace vytvořené nad platformou appnow.io. Firma AppNow.io s.r.o. si může účtovat provizi z prodeje koncových aplikací.

2.4 Uživatelé platformy a/nebo služby appnow.io jsou zodpovědní za tvorbu koncových aplikací a jejich nastavení a za správné nastavení služeb, které provádí přes internetový portál Platformy.

2.5 Koncový uživatelé mohou používat aplikace dle podmínek definovaných uživateli appnow.io kteří jsou zodpovědní za tvorbu koncových aplikací a jejich nastavení.

2.6 Přístup k platformě a/nebo službě appnow.io může být dočasně omezen nebo pozastaven (a) během plánované odstávky za účelem provedení upgradu a údržby služby; nebo (b) během jakékoli nedostupnosti způsobené odstávkou, technickou poruchou, činem třetích stran (např. našimi poskytovateli hostingu atd.), problémy s konektivitou na internetových sítích, vyšší mocí, vládními opatřeními, teroristickými činy či občanskými nepokoji, odepřením služby (tzv. denial of service) nebo jinými útoky na službu; (c) pokud zjistíme nebo máme podezření na jakýkoli škodlivý software, kód či aktivitu v rámci vašeho účtu, (d) pokud porušíte tyto podmínky nebo jakékoli jiné pravidlo nebo předpis, který upravuje využívání služby.

2.7 Appnow.io garantuje absolutní izolaci dat každé jedné instance programu na Platformě, tak aby zajistil jejich bezpečnost a ochranu před zneužitím.

2.8 Appnow.io garantuje maximální dobu odezvy provozovaných instancí programů v režimu „Cloud“. Maximální výše odezvy na dotaz uživatele je stanovena na jednu sekundu. Do tohoto limitu se nepočítá doba přenosu dat a případných externích závislostí implementovaných Klientem do programu (např. volání externích služeb).

3. Předplatné

3.1 Nabízíme následující balíčky předplatného služby a platformy. Přehled dostupných schémat předplatného a jejího vlastnosti lze nalézt na internetové adrese: https://appnow.io/pricing.

3.2 Předplatné Basic Předplatné Basic není zpoplatněno, možnosti využívat vlastností služby a platformy jsou však omezené. Zejména je omezen počet koncových uživatelů a počet provozovaných aplikačních instancí a nedostupné některé vlastnosti a funkce.

3.3 Placené předplatné s automatickým vyúčtováním V závislosti na typu balíčku předplatného (Standard, Enterprise), které se zvolíte při nákupu předplatného, musíte platit předem jednou za měsíc či za rok (dále jen „zúčtovací cyklus“). Pokud předplatné nezrušíte nebo pokud jej nezruší společnost AppNow.io s.r.o., bude na konci každého zúčtovacího cyklu vaše předplatné za stejných podmínek automaticky obnoveno. Obnovování svého předplatného můžete kdykoli zrušit prostřednictvím Administrace Vašeho účtu. Pro zpracování platby za vaše předplatné je nutné uvést platný způsob platby – kreditní kartou nebo prostřednictvím PayPal. Rovněž musíte společnosti AppNow.io s.r.o., poskytnout přesné informace k vyúčtování a informace o platném způsobu platby. Předáním takových informací o platbě automaticky pověřujete společnost AppNow.io s.r.o., aby vám na základě zvoleného zúčtovacího cyklu účtovala poplatky za předplatné. Pokud k automatickému zúčtování z jakéhokoli důvodu nedojde, oznámíme vám to e-mailem a v případě, že i nadále chcete využívat službu, musíte uvést nový způsob platby.

3.4 Vrácení peněz Do 15 dnů od provedení vaší první platby za službu můžete z jakéhokoli důvodu požádat o vrácení peněz v plné výši. Není možné vrátit platbu, pokud je žádost o vrácení peněz provedena více než 15 dní po první platbě provedené u vašeho účtu. Pokud tyto podmínky nestanoví jinak, toto vrácení peněz se vztahuje pouze na vaši úplně první platbu.

3.5 Náš partner pro zpracování plateb Pro zpracování a zprocesování Vašich plateb za služby a platformu appnow.io, využíváme služeb externího partnera - třetí strany, tzv. “Payment Processor”. Zprocesování plateb tak podléhá Všeobecným podmínkám a Zásadám ochrany osobních údajů našeho Payment Processora, navíc nad tyto Naše Všeobecné podmínky. Nad výkonem ani nad bezpečností Payment processora neneseme odpovědnost ani nad ním nemáme žádnou kontrolu. Souhlasíte s tím, že nám prostřednictvím Payment Processora zaplatíte všechny poplatky za ceny, které jsou platné pro jakýkoli nákup v souladu s příslušnými platebními podmínkami. Souhlasíte s tím, že platbu provedete pomocí způsobu platby, který jste si zvolili na svém účtu. Vyhrazujeme si právo opravit nebo nařídit našemu zpracovateli plateb opravit vzniklé chyby, a to i v případě, že již byla požadována nebo přijata platba.

3.6 Nezaplacení poplatků Pokud nezaplatíte včas Vaše předplatné, vyhrazujeme si právo pozastavit nebo zrušit Váš přístup k platformě a službám, což může vést ke ztrátě Vašich dat spojených s touto službou a k omezením dostupnosti aplikací pro koncové uživatele.

4. Používání

4.1 Jste odpovědní za zabezpečení svého hesla, které využíváte pro přístup ke službě a pro jakékoli činnosti či úkony pod svým heslem, ať již v souvislosti s naší službou nebo se službou třetí strany.

4.2 Souhlasíte s tím, že své heslo nevyzradíte žádné třetí straně.

4.3 Jakmile se dozvíte o jakémkoli porušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití svého účtu, musíte nám to neprodleně oznámit.

4.4 Pokud k tomu nedáme výslovné svolení, nesmíte poskytovat licenci, další licenci, prodávat, dále prodávat, převádět, postoupit, distribuovat či dávat službu k dispozici žádné třetí straně.

4.5 Službu nesmíte jakýmkoli komerčním způsobem zneužívat.

4.6 Nesmíte na základě zdrojových kódů, nebo grafického rozhraní tvořit duplikáty služby či zhotovovat od ní odvozená díla, aniž byste k tomu obdrželi výslovné svolení, ani se nesmíte od služby pokoušet odvodit zdrojový kód či obchodní tajemství.

4.7 Vyhrazujeme si právo pro nás, své subdodavatele či své zaměstnance mít přístup k vašemu účtu a informacím, které jste poskytli, pro účely podpory, údržby či servisu nebo pro jakékoli účely související s bezpečností, s technickými účely či účely vyúčtování.

4.8 Obsah Jako uživatel služby a platformy se zavazujete, že nebudete vytvářet ani poskytovat aplikace, které jsou výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy nebo neúměrně zatěžují zdroje appnow.io např aplikace na těžbu digitálních měn nebo jiné aplikace využívající zdroje platformy a služby nad rámec běžných aplikací, nebo zdroje ostaních např. Síťové útoky (DoS a podobně) nebo jiné. Rovněž jsou zakázány aplikace jako viry, Malware, Trojské koně, časové bomby nebo jiné závadné aplikace. Také jsou zcela zakázány aplikace, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva AppNow.io s.r.o. či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti nám nebo jiným.

5 Autorská práva

5.1 Smluvní strany ujednávají a činí nesporným, že veškeré definice programů zadaných v Platformě v podobě tzv. Metadat, jsou majetkem uživatele, jakož i data všech instancí programů Klienta.

5.2 Uživatel je oprávněn od Poskytovatele vyžádat dodání Metadat Klientových programů

5.3 Uživatel je oprávněn od Poskytovatele vyžádat dodání dat instancí Klientových programů

5.4 Smluvní strany ujednávají a činí nesporným, že veškeré spustitelné výstupy, vygenerované Platformou na základě Metadat programu uživatele, jsou majetkem Poskytovatele a není možné je spouštět mimo Platformu, ani do nich zasahovat takovým způsobem, který by měnil jejich funkcionalitu.

5.5 Poskytovatel tímto uděluje uživateli souhlas s postoupením práva výkonu majetkových autorských práv k Metadatům programů, či jejich datům, jakékoliv třetí osobě a jakékoliv třetí osobě neomezeně dále.

5.6 Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedených autorských práv ke Službě.

6. Reklama

Pokud výslovně neodvoláte svůj souhlas s tímto ustanovením tak, že nám zašlete e-mail na adresu support@appnow.io, tímto uznáváte a souhlasíte s tím, že můžeme využívat jakékoli vaše značky, loga a obchodní názvy, abychom vás mohli označit jako uživatele/zákazníky společnosti AppNow.io s.r.o. vedle jakýchkoli marketingových materiálů i na internetových stránkách a/nebo ve službách appnow.io.

7. Trvání a ukončení Smlouvy

7.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

7.2 Pokud svůj účet chcete ukončit, může Uživatel účet vymazat a přestat službu využívat, nebo požádat o ukončení vašeho účtu.

7.3 Vyhrazujeme si právo okamžitě pozměnit, ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování Našich služeb a platformy uživatelům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) Naše Podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení AppNow.io s.r.o. a může být provedeno i bez udání důvodu.

7.4 Váš účet se také ukončí, jakmile zrušíte své uhrazené předplatné či jakmile z jakéhokoli důvodu uplyne jeho platnost.

7.5 Uživatel je povinen v den ukončení smlouvy zastavit všechny běžící instance programů.

7.6 Pokud Uživatel nezastaví své běžící aplikace, budou tyto ukončeny dnem ukončení smlouvy

8. Zálohování

Správce provádí pravidelné zálohování veškerých údajů, nastavení, aplikací a metadat, včetně osobních údajů, zpracovávaných prostřednictvím služby, což představuje preventivní opatření pro případ, že budou údaje ztraceny v důsledku špatného fungování serveru, lidské chyby či jiné nepředvídané události, a aby byla splněna povinnost správce, kterou mu nařízení ukládá, zabránit náhodnému či protiprávnímu zničení osobních údajů. Zálohované údaje se uchovávají po dobu 24 hodin.

9. Osobní údaje a soukromí

9.1 Legislativní rámec Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů.

9.2 Správce a zpracovatel osobních údajů Vzhledem ke skutečnosti, že Vám poskytujeme datový prostor pro účely uložení dat a vytvoření aplikací prostřednictvím platformy appnow.io, vezměte na vědomí, že ve vztahu k osobním údajům, které uložíte na naše servery, vystupujete v pozici správce osobních údajů a AppNow.io s.r.o. v pozici zpracovatele osobních údajů. Jste povinni s osobními údaji popsanými v předchozí větě tohoto odstavce nakládat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak v souladu s GDPR.

9.3 Smlouva o zpracování osobních údajů Uzavřením Smlouvy dochází též k uzavření této Smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR s následujícím obsahem: Předmět zpracování Budeme zpracovávat takové osobní údaje, které uložíte na naše servery dle pravidel obsažených v těchto Podmínkách. Doba zpracování AppNow.io s.r.o. zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu do doby, než Uživatel zruší svůj účet. Následně jsou veškerá uložená data Uživatele smazána. Povaha a účel zpracování Účelem zpracování je plnění povinností dle Smlouvy, zejména poskytování datového prostoru pro účely uložení dat Uživatelů a běh aplikací prostřednictvím platformy appnow.io. Typ zpracovávaných osobních údajů Jméno, příjmení, pohlaví, věk, pracovní pozice, adresa bydliště, e-mail apod. Osobní údaje týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů nezpracováváme. Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR není Uživatel oprávněn ve svých aplikacích zaznamenávat, a proto takové osobní údaje nezpracováváme. Zpracováváme takové osobní údaje, které uložíte na naše servery a do vašich aplikací. Naše povinnosti jako zpracovatele osobních údajů Zavazujeme se:
(a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Uživatele;
(b) zajistit, aby se naši pověření pracovníci, kteří se dostanou do kontaktu s osobními údaji, zavázali k mlčenlivosti;
(c) provést vhodná technická a organizační zabezpečení, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení zohledňujeme zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. Technické zabezpečení dat je popsáno v Pravidlech ochrany osobních údajů;
(d) zohlednit povahu zpracování a být Uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění povinnosti Uživatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajů);
(e) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR (Zabezpečení osobních údajů), a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Poskytovatel k dispozici;
(f) bez zbytečného odkladu ohlásit Uživateli případy porušení zabezpečení osobních údajů;
(g) poskytnout Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny výše uvedené povinnosti a umožnit Uživateli kontrolu splnění uvedených povinností. Veškeré informace o zpracovávání osobních údajů ze strany AppNow.io s.r.o. jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů. Další zpracovatelé Uživatel dává souhlas k tomu, aby AppNow.io s.r.o. zapojilo do zpracování osobních údajů, které uložíte na naše servery, další zpracovatele. Zavazujeme se informovat Uživatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytnout Uživateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Seznam zpracovatelů je uveden v Pravidlech ochrany osobních údajů.

9.4 Zpracování dat Na různých stránkách appnow.io můžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobě. Tyto informace nepoužíváme jiným způsobem, než tím, který je uveden na stejném místě, jako výzva k zadání takových údajů. Všechny shromažďované informace jsou zpracovávány způsobem a s omezeními stanovenými v Našich Podmínkách.

9.5 Odejmutí souhlasu k uchovávání informací Můžete požádat o vyřazení Vašich osobních údajů z Naší marketingové databáze. Chcete-li tak učinit, musíte Vy (vlastník účtu) podat písemnou žádost (z e-mailové adresy použité při registraci projektu) na Naše Oddělení péče o zákazníky.

9.6 Změny v osobních údajích Důrazně Vám doporučujeme aktualizaci všech osobních informací, protože tato data jsou využívána v oblasti služeb péče o zákazníka.

9.7 Registrace Aby bylo možné používat Naše služby, platformu a produkty, musíte mít platnou registraci appno.io. To Vás opravňuje provozovat aplikace nad platformou appnow.io. Při registraci musíte zadat platnou e-mailovou adresu a další osobní informace. Nesete plnou a výhradní zodpovědnost za uchování Vašeho hesla v tajnosti a za to, že na Váš účet nezíská přístup nikdo jiný, než Vy. Veškerá činnost pocházející z Vašeho účtu a/nebo autorizovaná Vaším heslem je na Vaší zodpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste Vaše heslo a informace o účtu uschovali jako přísně důvěrné a s nikým je nesdíleli. V případě neoprávněného použití Vašeho hesla a/nebo účtu prosím neprodleně kontaktujte appnow.io písemně z e-mailové adresy použité pro registraci projektu. Aby se zabránilo zneužití Vašeho účtu, ujistěte se vždy, že se na konci práce na projektu vždy ze svého účtu odhlásíte.

9.8 Zodpovědnost vůči koncovým uživatelům Vy jste osoba, která vytváří aplikace a koncový uživatel je uživatelem vaší aplikace. Do té míry jste zodpovědní:
1. za informování koncových uživatelů o tom jaké data a jak o nich zpracováváte
2. za získání souhlasu koncových uživatelů s Všeobecnými podmínkami používání a Pravidly ochrany osobních údajů.

10. Omezení odpovědnosti

V žádném případě společnost AppNow.io s.r.o., ani její jednatelé, zaměstnanci, společníci, zástupci, dodavatelé či dceřiné společnosti, nebudou odpovědní za jakékoli přímé či nepřímé ztráty, náhodné ztráty, zvláštní ztráty, náhrady za nepřímé škody či odškodné nad rámec kompenzace zejména, nikoli však výlučně, za ztrátu zisků, ztrátu údajů, ztrátu dobré pověsti, ztrátu úspor a příjmů, včetně nákladů na zpětné získání ztracených příjmů, ztrát na úrocích či jiných nehmotných ztrát vyplývajících (i) z vašeho přístupu ke službě nebo jejího využívání nebo nemožnosti mít přístup ke službě či ji využívat; (ii) z jakéhokoli jednání či obsahu jakékoli třetí strany týkajícího se služby; (iii) z jakékoli obsahu získaného službou; a (iv) z neoprávněného přístupu, využívání či pozměňování vašich přenosů či obsahu, ať již na základě záruky, smlouvy, přestupku (včetně nedbalosti) či jakékoli jiné právní teorie, ať již jsme byli o možnosti vzniku takové škody informováni či nikoli, a to i když je zjištěno, že zde stanovené nápravné opatření ztratilo svůj základní účel.

11. Zřeknutí se odpovědnosti

Službu využíváte výhradně na své vlastní riziko. Služba je poskytováno na principu „TAK JAK LEŽÍ A BĚŽÍ“ a „JAK JE K DISPOZICI“. Služba se poskytuje bez záruk jakéhokoli druhu, ať již výslovných či implicitních, zejména, nikoli však výlučně, bez implikovaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nenarušování či průběhu plnění. Snažíme se zajistit nejlepší dostupnost a bezpečnost služby. I přesto společnost AppNow.io s.r.o., její dceřiné společnosti, přidružené společnosti a poskytovatelé její licence neručí za to, že a) služba bude fungovat nepřetržitě, bezpečně či bude dostupná v jakémkoli konkrétním čase či místě; b) budou napraveny jakékoli chyby či vady; c) služba je prosta virů či jiných škodlivých součástí; Nebo d) výsledky využívání služby splní vaše požadavky.

12. Rozhodné právo a řešení sporů

12.1 Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právním řádem České republiky, a to kromě ustanovení, která musí z právního hlediska dodržovat právní předpisy vaší země nebo Evropské unie.

12.2 Jakékoli spory vzniklé z těchto podmínek nebo z využití služby budou řešit příslušné soudy v Brně v České republice.

12.3 Pokud se nám nepodaří vymoci jakékoli právo či ustanovení těchto podmínek, nebude se mít za to, že se těchto práv zříkáme.

12.4 Pokud se jakékoli ustanovení těchto podmínek považuje za neplatné či soudem nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou účinné.

12.5 Tyto podmínky mohou být přeloženy do jiných jazyků dostupných na internetových stránkách appnow.io. V případě, že z rozdílu mezi jazykovými verzemi těchto podmínek vznikne spor, má přednost české znění těchto podmínek.

13. Změny

13.1 Vyhrazujeme si právo dle svého vlastního uvážení tyto podmínky kdykoli změnit či aktualizovat.

13.2 Pokud budete ke službě přistupovat nebo ji budete využívat i poté, co tyto revize vstoupí v účinnost, souhlasíte s tím, že jste těmito upravenými podmínkami vázáni. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte okamžitě službu využívat.

14. Prohlášení o pověření

14.1 „Uživatel“ označuje fyzickou či právnickou osobu využívající službu tak, že ji implementuje do jakýchkoli internetových stránek, které taková osoba spravuje, a že má výhradní kontrolu nad jednotlivým účtem v rámci služby (dále jen „uživatel“).

14.2 Fyzická osoba uzavírající tyto podmínky jménem uživatele (dále jen „fyzická osoba“) tímto prohlašuje, že vystupuje jménem uživatele a je z právního hlediska pověřená vystupovat jménem uživatele ve věci těchto podmínek. Pokud bude zjištěno, že takové zákonné pověření fyzické osoby je neplatné, pak jsou tyto podmínky pro uvedenou fyzickou osobu závazné a tato fyzická osoba je plně odpovědná za splnění veškerých povinností uvedených v těchto podmínkách.

14.3 Jste povinni poskytnout nám po zaregistrování do služby úplné a přesné informace a udržovat tyto informace přesné a aktuální po celou dobu využívání služby.

15. Zpětná vazba

V rámci Našeho závazku k neustálému zdokonalování Našich služeb vítáme v appnow.io připomínky a návrhy ke kterékoli součásti Podmínek. Pokud chcete svým komentářem přispět, pošlete e-mail na adresu support@appnow.ioPoslední úpravy 7.4.2021.